สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ
แชทกับ อบต.ผไทรินทร์  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ       จ.บุรีรัมย์  นายสุทร  ตีบจันทร์ นายองค์การบริหารส่วนตำลผไทรินร์ มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ  ยางไธสง     รองนายกองค์การบรหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเด็นการประชุมเกี่ยวกับ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทางการนำไปสู่การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2) การขับเคลื่อนโครงการขยะเปียกรักษ์โลก ภายในตำบลผไทรินทร์ ทั้งนี้ นางสาวดวงใจ  ยางไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ หัวน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนประชาชน ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว           ในการนี้ นางสาวดวงใจ  ยางไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์    มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม และนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป
การขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  นายสุทร  ตีบจันทร์ นายองค์การบริหารส่วนตำลไผทรินร์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นการประชุมเกี่ยวกับ (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภานในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการกิจกรรม/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ นายสุทร  ตีบจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบชุดผ้าไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ จำนวน 58 คน ในการนี้ นายสุทร  ตีบจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพัธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงแนวการการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ นากองค์การบริหารส่วนตำบล(นายสุทร  ตีบจันทร์) หลังประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
โครงการอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
การจัดตั้งจุดตรวจป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) แบบบูรณาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มีนาคม 2566
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.238.189.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 600,262

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.