สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
ระบบ Back Office
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการสารสนเทศ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ
แชทกับ อบต.ผไทรินทร์  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายสุทร  ตีบจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ้เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้รับความสุขสนุกสนานและได้แสดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคล
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กองการศึกษา องค์การบิหารส่วนตำบลผไทรินทร์ โดยมี นายสุทร  ตีบจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น จึงได้จัดโครงสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วัดจินดาราม ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ขอความร่วมมือ งดรับ งดให้ของขวัญ ในช่วงเทศกาล และโอกาศอื่นใดเพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
เมื่อวันที่  10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล         ผไทรินทร์ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 53 คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ                            โดยมี สุทร  ตีบจันทร์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ       จ.บุรีรัมย์  นายสุทร  ตีบจันทร์ นายองค์การบริหารส่วนตำลผไทรินร์ มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ  ยางไธสง     รองนายกองค์การบรหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเด็นการประชุมเกี่ยวกับ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทางการนำไปสู่การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2) การขับเคลื่อนโครงการขยะเปียกรักษ์โลก ภายในตำบลผไทรินทร์ ทั้งนี้ นางสาวดวงใจ  ยางไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ หัวน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนประชาชน ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว           ในการนี้ นางสาวดวงใจ  ยางไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์    มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม และนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป
การขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  นายสุทร  ตีบจันทร์ นายองค์การบริหารส่วนตำลไผทรินร์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นการประชุมเกี่ยวกับ (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภานในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการกิจกรรม/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ นายสุทร  ตีบจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบชุดผ้าไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ จำนวน 58 คน ในการนี้ นายสุทร  ตีบจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพัธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงแนวการการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ นากองค์การบริหารส่วนตำบล(นายสุทร  ตีบจันทร์) หลังประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
โครงการอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
การจัดตั้งจุดตรวจป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) แบบบูรณาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

 
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 1 2
3 45 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 4 มีนาคม 2567
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 3.239.76.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 872,705

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
รายงาน LTC
กฎหมายน่ารู้
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.