สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
เบอร์โทร.ปลัด อบต.
เบอร์โทร.นายก อบต.ผไทรินทร์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมาของ อบต.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคมฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมการเกษตรฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่ อบต.
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานวาตภัย-งานป้องกันฯ
คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง
คู่มืองานสารบรรณ
คู่มือการชำระภาษี อบต.ผไทรินทร์
คู่มือทะเบียนประวัติ
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ผไทรินทร์
คู่มืองานพัสดุ
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การจัดการสารสนเทศ
www.laas.go.th
info.dla.go.th
www.egov.go.th
www.itas.nacc.go.th/
www.lhr.dla.go.th/
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
ควบคุมภายใน
การติดตามแผน
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
แผนการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
ขอบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
อบต.ในเครือข่าย
ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
1.ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
3.ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
4.การควบคุมภายในระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ระบบรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเป้าหมาย
5.ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
6.ระบบสารสนเทศข้อมูลทะเบียนประวัติ
7.ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกลับหน่วยงานอื่นภายนอกองค์กร
8.การนำระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้ได้เสียภายในองค์กร
9.ระบบ Back office สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรค์
10.นำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
หมู่บ้านในเขต อบต.
หมู่บ้านในตำบลผไทรินทร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการประเมิน ITAS
มาตรการประหยัดพลังงาน
สถิติการให้บริการ
สถิติการบริการน้ำอุปโภค บริโภค
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
เมนูทางขวา
การจัดเก็บภาษี
สถานะการคลัง
สถิติการคลัง
การปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
นโยบายกลยุทธ์การบริหาร
แผนยุทธศาตร์และการพัฒนาฯ
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศโครงร้างส่วนราชการ
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
การมอบอำนาจ
คำบรรยายลักษณะงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กรมส่งเสริมการปกครอง
สหกรณ์ออมทรัพย์
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อบจ.บุรีรัมย์
ท้องถิ่นบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ศูนย์ กกท.จังหวัดบุรีรัมย์
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ข้อมูลประชากร
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
แหล่งท่องเที่ยวบุรีรัมย์
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลไทย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.233.232.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 662,590

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์