สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข

เศรษฐกิจพอเพียง บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

                               

  ผไทรินทร์ถิ่นน่าอยู่    ควบคู่สังคมเกษตร    เน้นคุณภาพชีวิตที่ดี   ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  
บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส

 

พันธกิจ/แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรอื่นๆ แบบ

บูรณาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่านกระบวนการประชาคม

ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย เพื่อก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทุกประเภท ปรับปรุง ขุดลอก

แหล่งน้ำ  ฝายกั้นน้ำ ปรับปรุง ก่อสร้าง ขยายเขตระบบน้ำประปา ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ขยายเขตบริการไฟฟ้าในครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ผู้พิการผู้มีรายได้น้อย และผู้ติดเชื้อ HIV ส่งเสริมสุขภาพประชาชนถ้วนหน้าส่งเสริมสนับสนุนกิจการสตรี

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าหมาย ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษา  วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาและสื่อการเรียนการสอนในการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ด้านการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้ง กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริม  สนับสนุน การใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมการขาย ผลผลิตทางการเกษตร

 

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรอื่นๆ แบบบูรณาการ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่านกระบวนการประชาคม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทุกประเภท

แนวทางที่ 2 ปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ำ  ฝายกั้นน้ำ

แนวทางที่ 3 ปรับปรุง ก่อสร้าง ขยายเขตระบบน้ำประปา ขนาดเล็ก  กลาง  ใหญ่

แนวทางที่ 4 ขยายเขตบริการไฟฟ้าในครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ผู้พิการผู้มีรายได้น้อย และผู้ติดเชื้อ HIV

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนถ้วนหน้า

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษา  วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาและสื่อการเรียนการสอนในการศึกษาทุกระดับ

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น

แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ด้านการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้ง กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

แนวทางที่ 3 ส่งเสริม  สนับสนุน การใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมการขาย ผลผลิตทางการเกษตร

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.232.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 662,661

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์