สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรที่รับเรื่องร้องเรียน
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
งานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการให้บริการ
แชทกับ อบต.ผไทรินทร์


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๔
     รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๕๔ดาวน์โหลด
     ประกาศดาวน์โหลด
 แผนชุมชน
     หมู ๑๙ดาวน์โหลด
     หมู่ ๑๘ดาวน์โหลด
     หมู่ ๑๗ดาวน์โหลด
     หมู่ ๑๖ดาวน์โหลด
     หมู่๑๔ดาวน์โหลด
     หมู่๑๕ดาวน์โหลด
     หมู่ ๑๓ดาวน์โหลด
     หมู่ ๑๒ดาวน์โหลด
     หมู่๑๑ดาวน์โหลด
     หมู่๑๐ดาวน์โหลด
     หมู่ ๙ดาวน์โหลด
     หมู่ ๘ดาวน์โหลด
     หมู่ ๗ดาวน์โหลด
     หมู่ ๖ดาวน์โหลด
     หมู่ ๕ดาวน์โหลด
     หมู่๔ดาวน์โหลด
     หมู่ ๓ดาวน์โหลด
     หมู่ ๒ดาวน์โหลด
     หมู่๑ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๕-๒๕๕๗)
     ประกาศดาวน์โหลด
     ส่วนที่๖ดาวน์โหลด
     ส่วนที่๕ดาวน์โหลด
     ส่วนที่๔ดาวน์โหลด
     ส่วนที่๓ดาวน์โหลด
     ส่วนที๒ดาวน์โหลด
     ส่วนที่๑ดาวน์โหลด
 ผลการติดตามแผนปี ๕๔
     ส่วนที่๔ดาวน์โหลด
     ส่วนที่๓ดาวน์โหลด
     ส่วนที๒ดาวน์โหลด
     ส่วนที่๑ดาวน์โหลด
     ปกดาวน์โหลด
 แผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๕
     ประกาศดาวน์โหลด
     ส่วนที๒ดาวน์โหลด
     ส่วนที่๑ดาวน์โหลด
     คำนำดาวน์โหลด
 แผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๔
     ประกาศดาวน์โหลด
     ส่วนที๒ดาวน์โหลด
     ส่วนที่๑ดาวน์โหลด
     คำนำดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์ 2551-2555
     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(ต่อบทที่4)ดาวน์โหลด
     บทที่ 6ดาวน์โหลด
     บทที่ 5ดาวน์โหลด
     บทที่ 4ดาวน์โหลด
     บทที่ 3ดาวน์โหลด
     บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานดาวน์โหลด
     บทที่ 1ดาวน์โหลด
     สารบัญดาวน์โหลด
     คำนำดาวน์โหลด
 ควบคุมข้อ 6
     แบบ ปย ควบคุมส่วนที่ 4ดาวน์โหลด
     ควบคุม ส่วนที่ 3ดาวน์โหลด
     ส่วนที่2ดาวน์โหลด
     ควบคุม แบบ ป.ย.1-ร หน้า1(ส่วนที่ 1)ดาวน์โหลด
 ควบคุมข้อ5
     สำนักปลัด_ควบคุมภายในผไทรินทร์ดาวน์โหลด
     สำนักปลัด_ควบคุมภายในผไทรินทร์ดาวน์โหลด
     สำนักปลัด_แบบ ค.1ดาวน์โหลด
     ส่วนสาธารณสุข_ควบคุมภายในส่วนสาธารณสุขดาวน์โหลด
     ส่วนสาธารณสุข_แบบ ค.2ดาวน์โหลด
     ส่วนสาธารณสุข_แบบ ค.1ดาวน์โหลด
     ส่วนสวัสดิการ_แบบ ค.3ดาวน์โหลด
     ส่วนสวัสดิการ_แบบ ค.2ดาวน์โหลด
     ส่วนสวัสดิการ_แบบ ค.1ดาวน์โหลด
     ส่วนโยธา_ควบคุมภายในผไทรินทร์ แบบค.1ดาวน์โหลด
     ส่วนการศึกษา_แบบ ค.1ดาวน์โหลด
     ส่วนการคลัง_แบบค.3ดาวน์โหลด
     ส่วนการคลัง_แบบค.2ดาวน์โหลด
     ส่วนการคลัง_ควบคุมภายในผไทรินทร์ดาวน์โหลด
     ส่วนการเกษตร_แบบ ค.3ดาวน์โหลด
     ส่วนการเกษตร_แบบ ค.2ดาวน์โหลด
     ส่วนการเกษตร_แบบ ค.1ดาวน์โหลด
     ข้อ 5องค์กร ค.1,ค.4o.k_แบบ ค.4ข้อ5(องค์กร)ดาวน์โหลด
     ข้อ 5องค์กร ค.1,ค.4o.k_แบบ ค.1องค์กรข้อ5)ดาวน์โหลด
 ระบบควบคุมภายใน52
     บันทึกข้อความควบคมภายในดาวน์โหลด
     คำสั่งจัดวางแต่ละส่วนดาวน์โหลด
     คำสั่งควบคุมภายในทุกส่วนดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์ปี2554-2558
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ดาวน์โหลด
     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(ต่อบทที่4)ดาวน์โหลด
     บทที่ 5ดาวน์โหลด
     บทที่ 4ดาวน์โหลด
     บทที่ 3ดาวน์โหลด
     บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานดาวน์โหลด
     บทที่ 1ดาวน์โหลด
     สารบัญดาวน์โหลด
     คำนำดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาสามปี(2552-2554)
     บัญชีสรุปโครงการผไทรินทร์ส่วนที่6(1)ดาวน์โหลด
     ยุทธศาสตร์ที่5ดาวน์โหลด
     ยุทธศาสตร์ที่4ดาวน์โหลด
     ยุทธศาสตร์ที่3ดาวน์โหลด
     ยุทธศาสตร์ที่2ดาวน์โหลด
     ยุทธศาสตร์ที่1ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 7ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 6 บัญชีโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา(2)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 5ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 4ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 3ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปดาวน์โหลด
     ส่วนที่1ดาวน์โหลด
     สารบัญดาวน์โหลด
     คำนำแผน52-54ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาสามปี 2554-2556
     สารบัญดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 6ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการภายใต้แนวทางพัฒนา(1)ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 4ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 3ดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปดาวน์โหลด
     ส่วนที่1ดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร1ดาวน์โหลด
     คำนำแผน54-56ดาวน์โหลด
 แผนการดำเนินงานปี2552
     หนังสือเชิญประชุมดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 2 หน้า 2 แผนดำเนินงานดาวน์โหลด
     ส่วนที่ 1 บทนำดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินการส่วนที่2ดาวน์โหลด
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานดาวน์โหลด
     ปกดาวน์โหลด
     บันทึกข้อความเชิญประชุมแผนดาวน์โหลด
     บันทึกการประชุมดาวน์โหลด
     คำนำ,สารบัญดาวน์โหลด
 ติดตามและประเมินผลแผนปี2552
     หนังสือส่งดาวน์โหลด
     ผลงานแต่ละหมู่ดาวน์โหลด
     ประกาศผลติดตาม52ดาวน์โหลด
     แบบประเมินแผนดาวน์โหลด
     แบบประเมินผลแผน52ดาวน์โหลด
     บันทึกข้อความเสนอนายกดาวน์โหลด
     บันทึกการประชุมดาวน์โหลด
     โครงการที่ดำเนินการปี 2552ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนา อบต.ผไทรินทร์
     ติดตามประเมินผลดาวน์โหลด
     ระบบควบคุมภายใน 52ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน 52ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาสามปี 54-56ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาสามปี 52-54ดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มีนาคม 2566
งานการเงิน
งานบริหารงานบุคคล
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.238.189.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 600,321

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บรการ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
Tel : 0-4466-6266   Fax : 0-4466-6267
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.